KÖSZÖNTJÜK A DOMOKOS PÁL PÉTER ÁLTALÁNOS ISKOLA HONLAPJÁN!
Domokos Pál Péter Általános Iskola
FŐOLDAL | ISKOLÁNKRÓL | HÁZIREND | TANÉV RENDJE | GALÉRIA | ELÉRHETŐSÉG | ALAPÍTVÁNY
 

 

 
 

FELHÍVÁS

A TANKÖTELESSÉ VÁLÓ GYERMEKEK ISKOLAI BEÍRATÁSÁRA

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása.

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozás időpontja:

2018. április 12. (csütörtök) 8-19 óra között

2018. április 13. (péntek) 8-19 óra között

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni.

Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

  • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.


 

 

TISZTELT SZÜLŐK!

Tájékoztató napot tartunk a hit- és erkölcstan oktatásról >>

 

Legyél Te is cserkész!

Információk >>

 

JÖVENDŐ ELSŐSÖKNEK!

Nyílt órák, programok a jövendő első osztályos szülőknek>>

 

 

HATÁRTALANUL

 

Iskolánk pályázatot nyert a 7. évfolyam számára meghirdetett „HATÁRTALANUL” programban.

A projekt „Cum Deo pro Patria et Libertate”(II.Rákóczi Ferenc zászlajának jelmondata: Istennel a hazáért és a szabadságért) címmel 2017. október 5. és 8. között Kárpátalján nagy sikerrel valósult meg. 44 diákunkkal a következő helyekre látogattunk el: Beregszász, Huszt, Visk, Nagyszőlős, Tiszaújlak, Munkács, Vereckei-hágó, Felsőgereben – Árpád-vonal, Szolyva.

 

Beszámoló a programokról és képek : >>

Dolgozatkérdések és válaszok >>

 

 

 

EZ TÖRTÉNT 2017 - 2018

 

Fényképek a PASSIÓRÓL:

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipOb5vk7C5ZIbLVZqoa28mQ4PUENdLo9Uqu9FdNIToRIgG-6_8C7DqOAIqOGKKmX8w?key=bkNHSFJwcUk2ZTgzTnp6Q2pXNHBsaTF0NmVicmJn

PASSIÓ: https://youtu.be/J2n6_1L76hA

Ausztriai tábor 2017 : >>

Akadályverseny az alsó tagozaton : >>

Egészségnap : >>

Fényképek a 3.a pásztorjátékáról:

https://photos.google.com/share/AF1QipO36OJYtFhR8FrQL9pmFJ5UTMW_wRaNUPO021Pt_98NxZLPIb_nfdJKUr-rhhHMJA?key=WFF5RmhxamNvVTVia1NyN3kyTUV1c0JPLTdlVWtR

Pásztorjáték: https://www.youtube.com/watch?v=sJQoUmfHEmE&t=12s

Fényképek a 6.c betlehemezéséről:

https://photos.google.com/share/AF1QipOjNYfioa2z_1gdTE7xPa9-RapDWr-_mYj0icHwKpSvS40UN_0ite1AvF_8nSyX3Q?key=XzE5TGhNbkZnNmZ4MUNVMHZBclRnTWpWYnN2d1Vn

Betlehemzés: https://www.youtube.com/watch?v=4q97jy6QqHE&feature=youtu.be

 

 

 

VIRÁGOK VETÉLKEDÉSE 2017

 

Tájékoztató a 2017-ben tartandó találkozóról: >>

 

 

NYOLCADIK OSTÁLYOSOKNAK ...

Továbbtanulással kapcsolatos információk a 8. évfolyam számára >>

Középiskolák nevei, címei >>

Legfontosabb teendők a továbbtanulással kapcsolatban >>

"Belső" jelentkezési lap letöltése >>

Tájékoztató a diákok, szülők, általános iskolák számára a középfokú beiskolázás rendjéről >>

 

LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEIRATÁSA

 

Tisztelt Szülők!

Az alábbi letölthető dokumentumok között megtalálnak minden fontos információt az induló első osztályokkal kapcsolatban.

Kérjük, a kinyomtatható nyilatkozatokat szíveskedjenek a beiratkozásra magukkal hozni.

 

Nyílt órák, programok a jövendő első osztályos szülőknek>>

Iskola előkészítő foglalkozások időpontjai>>

Tájékoztató a jövendő első osztályos szülőknek>>

Jelentkezési lap 1.osztályosok beiratkozásához >>

Kérelem körzeten kívüli felvételhez >>

Körzetes utcajegyzék >>

Felvételi eljárás rendje >>

Nyilatkozat szülői felügyeletről >>

Nyilatkozat tartózkodási helyről >>

Nyilatkozat hit- és erkölcstan tantárgyról >>

 

TÁBORI BESZÁMOLÓK

Ausztria >>

Káptalanfüred>>

ERDEI ISKOLA BOGÁCSON >>

 

 

ZÖLDÜLTÜNK

 

2015. november 6-án rendkívül eredményesen és jó hangulatban telt iskolánk „zöldülj” akciója. Szülők, diákok, tanárok, technikai munkatársak közös munkája eredményeként megújult előkertünk ill. játszóudvarunk egy szeglete, 880db lágyszárú évelőt és 810db hagymás növényt ültettünk a komposzttal feljavított földbe. Poppre Erzsébet (szülő 3.b) által adományozott 30db tuja a játszótérnél, a kerítés mentén került beültetésre.
Az akció anyagi hátterét az előzően megrendezett jótékonysági vásár bevétele biztosította.
Minden segítő résztvevőnek ezúton is szeretnénk KÖSZÖNETET mondani.

KÜLÖN KÖSZÖNET az akció szakmai vezetőjének és technikai koordinátorának :
BIRÓ BORI SZÜLŐNEK!
Köszönjük LUDÁNYI ATTILA, XI. kerület önkormányzati képviselőnek közbenjárását, melynek következtében a PRIZMA Kft. kertészeivel és eszközeivel tevékenyen részt vett a munkálatokban.
Zöldítő akciónkat a téli álom után tavasszal folytatjuk. Terveink között szerepel „Domokos Pál Péter fájának” elültetése az előkertben ill. beszélgető-padok állítása e fa köré.
KÖSZÖNJÜK AZ EDDIGI SEGÍTŐ KÖZREMŰKÖDÉST!
TAVASSZAL FOLYTATJUK!
AZ ISKOLA VEZETŐSÉGE és az ÖKO CSOPORT
A „ZÖLDÜLJ” napról még több képet az alábbi linken láthat: https://goo.gl/photos/TYarnpQj5fxW9khv5

MEGJELENT!

 

A Domokos Pál Péter Általános Iskola (egykori Sopron úti Ált. Isk.) 100 éves múltjának emlékét állító könyv megjelent.

A megrendelt példányok az iskola titkárságán átvehetők, illetve 1000 Ft-ért megvásárolhatók. (Tel: 06 1 204 1201)

A könyv előszava >>


 

 

EZ TÖRTÉNT...

Látogatás a Hadtörténeti Múzeumban >>

KARÁCSONY 2016 >>

1956-ra emlékeztünk >>

Az Újbuda TV-nél >>

Káptalanfüred 2016>>

Erdei iskola Bogácson 2016>>

ÓPUSZTASZER >>

AGGTELEKI NEMZETI PARK >>

Ausztria 2016 >>

Domokos Pál Péter Hagyományőrző Napok 2016 >>

HÚSVÉT 2016 >>

Keresztutat jártak - 3.a, 4.a, 6.a >>

Passiójáték >>

A 3.c húsvéti meglepetése >>

MÁRCIUS 2016 >>

Gergelyjárás >>

Temetőlátogatás a Fiumei úton >>

Ünnepi műsorok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére >>

KARÁCSONY 2015 >>

...AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK >>

...ZÖLDÜLTÜNK >>

Domokos Pál Péter Emlékhét 2015 részletes programja >>

... Keresztút és passiójáték beszámoló >>

... Március 15. megemlékezés >>

... Pásztorjáték >>

... Mikulás >>

... ADVENT >>

... Márton nap >>

... 1956-os emlékműsor >>

... Ausztriai tábor >>

... Káptalanfüredi tábor >>

... Osztálykirándulás >>

... Múzeumi Nap 2013 >>

 
 
 
 

Domokos Pál Péter

 

 
DOMOKOS PÁL PÉTER ÁLTALÁNOS ISKOLA 1119 BUDAPEST, SOPRON ÚT 50. TEL/FAX: 204-1201 e-mail: info@domokossuli.ujbuda.hu